کاربر محترم شما پس از پاسخگویی به سوالات آزمون پایین با فشردن دکمه “پاسخ های من رو تحلیل کن” می توانید از میان ۱۶ شخصیت موجود در تست شخصیت شناسی MBTI به مدل شخصیتی خود پی ببرید. این مدل شخصیتی که در پاسخ آزمون به شما داده می شود شامل یک گزینه چهار حرفی مانند ENTJ، INTP و یا موارد دیگر باشد.
برای خواندن تحلیل این شخصیت ها می توانید به صفحه تحلیل تست شخصیت شناسی MBTI مراجعه کنید.