گفتگو با اساتید

گفتگوی دکتر سعدوندی و دکتر ابریشم کار

گفتگوی دکتر گلزاده و دکتر ابریشم کار

گفتگوی دکتر عمرانی و دکتر ابریشم کار

گفتگوی مهندس آرش سروری و دکترابریشم کار

گفتگوی دکتر حلت و دکترابریشم کار

گفتگوی آقای غانم زاده و دکتر ابریشم کار

مصاحبه دکتر ابریشم کار با رادیو ۱۰ صبح و آقای میثم زرگرپور

در این مصاحبه که توسط پادکست ۱۰ صبح تولید شده است، دکتر ابریشمکار متخصص حوزه کسب و کار و مدیریت به بررسی ابعاد مختلف نمایشگاه اینوتکس پرداخته است .

کارگاه آموزش مذاکرات دکترکاشان و دکتر ابریشم کار