مهارت مذاکره

کارگاه آموزش مذاکرات دکتر ابریشم کار

استراتژی ها و تاکتیک ها در مذاکره

استراتژی همکاری(بُرد_بُرد) در مذاکره

تعارض در مذاکره، سازنده؟ یا مخرب؟

تاکید شما بر کدام است؟ مواضع یا منافع؟

عقب نشینی هوشمندانه در مذاکرات

بهترین گزینه جایگزین برای توافق ( BATNA ) در مذاکره

تاکتیک پلیس خوب پلیس بد

مصالحه در مذاکره به چه معناست؟

تاکتیک راندن دیوانه وار در مذاکرات تجاری