مصاحبه

در این مصاحبه که توسط پادکست ۱۰ صبح تولید شده است، دکتر ابریشمکار متخصص حوزه کسب و کار و مدیریت به بررسی ابعاد مختلف نمایشگاه اینوتکس پرداخته است .